klundert mmmr 8crop

MILIEU -
ACTIVITEITEN

MM Metal Recycling BV werkt aan het verhogen van de eigen energieproductie. Daarom zijn de daken van het kantoor en de fabriek volledig voorzien van zonnepanelen en volgen binnenkort de daken van de recent gebouwde uitbreiding, waarmee een flinke slag gemaakt kan worden in het opwekken van groene stroom. MM Metal Recycling BV is momenteel bezig dit project in samenwerking met hun partners op de rails te krijgen.

screenshot2022 02 17at15.45.38

Eigenaar en beheerder van bosgrond

Momenteel bezitten we ongeveer 14.000 hectare bosgrond in Japan, voornamelijk in Hokkaido. Hiermee zijn we een van de grootste bosbezitters van het land. Oorspronkelijk zijn we begonnen met de aankoop van bossen om houten steunen te leveren voor onze mijnen en mijnbouwactiviteiten. Nu we echter geen binnenlandse mijnen meer exploiteren en geen steenkool meer ontginnen, vervullen onze bossen een andere rol met nieuwe verwachtingen.

We beheren momenteel bossen om gebruik te maken van ecosysteemdiensten zoals de productie van hout als hernieuwbare hulpbron, de voorziening van openbare recreatieruimten, het voorkomen van de opwarming van de aarde door middel van CO2-fixatie en het behoud van biodiversiteit.

We verdelen de beheerde bossen in vier categorieën met specifieke functies en beheermethoden:

  • behoud van water en ecosystemen
  • gebruik met het oog op gezondheid en cultuur
  • selectief natuurlijk kappen van bossen
  • recycling van houtbronnen


Op 1 oktober 2012 hebben we in Hayakita Forest, Hokkaido, het SGEC-certificaat (Sustainable Green Ecosystem Council) ontvangen als erkenning van onze initiatieven voor duurzaam bosbeheer. Volgens de nieuwe SGEC-normen hebben we op 1 september 2015 voor in totaal negen bossen in Hokkaido een boscertificering verkregen, waaronder Hayakita Forest.

De indeling van het bos is gebaseerd op een zonering tussen natuurlijk geregenereerd bos, dat wordt gebruikt als zone voor het behoud van water en ecosystemen. De bebossingsgebieden worden gekweekt uit handmatig geplante zaailingen, die worden gebruikt als hergebruikte grondstof voor een efficiënte houtproductie.

screenshot2022 02 17at15.48.47

Bijdragen aan een op recycling gerichte samenleving

Jaarlijks produceren we ongeveer 10.000 m³ hout - een uitstekende duurzame grondstof - voornamelijk in gebieden waar hout wordt gerecycled en selectief natuurlijk bos wordt gekapt. We leveren dit aan de samenleving als grondstof voor diverse toepassingen, van bouwmaterialen tot biomassabrandstof.

We onderhouden en regenereren bosbronnen, gebaseerd op een cyclus van het kappen, planten en kweken van bomen. Zo zorgen we voor een duurzame, stabiele aanvoer van hout uit naaldbomen als ceder en Japanse lariks.

In geselecteerde natuurlijke kapzones houden we bossen vitaal en gezond door verdunning, selectieve houtkap en passende natuurlijke regeneratie te bevorderen. Op deze manier streven we naar een duurzame aanvoer van hout afkomstig van loofbomen. Het beheer van natuurlijke bossen, die een grotere verscheidenheid aan boomsoorten hebben dan kunstmatige bossen, vereist specifieke kennis en vaardigheden. We doen er alles aan om dit beheer nog verder te verbeteren door bijvoorbeeld een Zwitserse boswachter met een schat aan kennis op het gebied van natuurlijk bosbeheer uit te nodigen.

Veel van de natuurlijke bossen in Japan zijn in de naoorlogse periode vervangen door kunstmatige bossen. Als gevolg daarvan raakten de bosbronnen uitgeput en dit ontwikkelde zich tot een chronisch probleem. We proberen delen van kunstmatige bossen om te zetten in natuurlijke bossen om zo de bronnen afkomstig van loofbomen te herstellen.

Gebruik van hout uit bossen die eigendom zijn van ons bedrijf voor meubels in het nieuwe hoofdkantoor en het kantoor in Sapporo

In 2019 hebben we in het nieuwe hoofdkantoor en het kantoor in Sapporo, waar de afdeling bosbeheer is gevestigd, tafels en andere meubels geïntroduceerd die zijn gemaakt van hout dat is geproduceerd in de bossen die eigendom zijn van ons bedrijf.

We organiseren festivals voor het planten en kweken van bomen en andere milieu-evenementen in onze bossen om mensen te leren over de waarde en het plezier van bossen, waaronder de biodiversiteit. Met onze activiteiten bereiken we de plaatselijke bevolking op een proactieve manier. Daarnaast hebben we gewerkt aan het herstel van een bos dat eigendom is van Mori Town, Hokkaido, dat in 2016 door de tyfoon werd beschadigd. Kerstbomen uit onze eigen bossen zijn naar kwekerijen in Atsuma Town gestuurd, een gebied dat getroffen werd door de aardbeving van 2018 in Hokkaido Eastern Iburi. Onze initiatieven dragen actief bij aan lokale gemeenschappen en we doen steeds meer inspanningen om van de bossen van Mitsubishi Materials waardevolle elementen te maken binnen hun omgeving.

Bijdragen aan de lokale gemeenschap

Met een passend bosbeheer, waardoor de kwaliteit van ecosysteemdiensten wordt verbeterd, dragen we bij aan lokale gemeenschappen. Dit omvat bescherming van stroomgebieden, preventie van bodemverlies en recreatie. De ‘milieubossen’ van onze onderneming aan de rand van stedelijke gebieden zijn gedeeltelijk toegankelijk voor de lokale bevolking.

We hebben een deel van Teine Forest, in het Teine-gebied van Sapporo, opengesteld voor het publiek, zodat men er kan wandelen en kamperen. We bieden ook toegang tot natuuractiviteiten georganiseerd door een lokale ngo, skilessen voor basisschoolkinderen en onderzoek door universiteiten en andere instellingen. Daarnaast zijn we proactief bij activiteiten zoals het uitdunnen van bomen om het binnenland van onze bossen meer licht te geven, het verwijderen van gevaarlijke bomen en het aanleggen en onderhouden van paden.

screenshot2022 02 17at15.54.37

Bijdragen aan een koolstofarme samenleving

Een belangrijke ecosysteemdienst van bossen is de fixatie van CO2. Als een van Japans grootste boseigenaren zetten we ons in voor bosonderhoud en doen we ons best om de CO2-fixatiecapaciteit van de bomen in onze bossen te verbeteren. Dit wordt geschat* op 51.000 ton per jaar (gelijk aan de jaarlijkse hoeveelheid CO2 die door ongeveer 26.000 mensen wordt uitgestoten).

Het vermogen om CO2 te fixeren is op zijn hoogst wanneer bomen jong of middel oud zijn, daarna neemt hun fixatievermogen af. Daarom doen we er alles aan om onze bossen te regenereren om de CO2-fixatiecapaciteit op lange termijn te behouden.

We streven er ook naar om CO2 in bossen te fixeren door het gebruik van hout dat afkomstig is van bosdunning te bevorderen. Bovendien hebben we er ons hoofddoel van gemaakt om hout met een grote diameter van hoge kwaliteit te produceren dat gedurende lange perioden kan worden gebruikt, bijvoorbeeld als bouwmateriaal of voor meubels.

* Calculatiemethode
Groei (m3) x materiaalvolumegewicht (t/m3) x koolstofconversie-efficiëntie x verhouding boom/stam x CO2-molecuulgewicht/koolstofmolecuulgewicht

screenshot2022 02 17at15.56.11

Behoud van biodiversiteit

De bossen van ons bedrijf zijn een essentieel leefgebied voor een grote verscheidenheid aan dieren in het wild. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze activiteiten, waaronder de productie van hout, geen schadelijke gevolgen hebben voor levende organismen. We verbieden het kappen van boskammen en gebieden langs rivieren die als migratieroutes fungeren. Daarnaast zien we af van het kappen van grote stukken land in kunstmatige bossen, waar we proactief hout produceren, omdat dit de biodiversiteit kan verminderen. In plaats daarvan kappen we kleine, verspreide gebieden.

Bovendien zijn we van plan om kunstmatige bossen die moeilijk efficiënt te beheren zijn, niet te kappen. We streven ernaar om deze bossen te laten uitgroeien tot natuurlijke bossen met een rijkere biodiversiteit. Ook introduceren we in specifiek geselecteerde gebieden proefmethoden voor bosonderhoud, die gericht zijn op het behoud van de biodiversiteit.

We leggen waarnemingen van wilde dieren vast en hebben in onze bossen een groot aantal wildobservatieplaatsen ingericht, waar we regelmatig de dieren en planten inspecteren en de positieve of negatieve gevolgen van ons bosonderhoud bevestigen. We voeren controleonderzoeken uit voor en na de kap om te bevestigen dat de fauna geen schade heeft ondervonden. Als tijdens een controleonderzoek vóór het kappen zeldzame soorten in een gebied worden aangetroffen, wijzigen we het tijdstip of de methode, of overwegen we uitstel van gepland onderhoud, om te voorkomen dat die soorten worden aangetast.


Zeldzame soorten waarvan is bevestigd dat ze in het gebied voorkomen (de meest bedreigde soorten staan op de rode lijsten die zijn gepubliceerd door het ministerie van Milieu en de regering van Hokkaido) zijn opgenomen in onze eigen rode lijst van zeldzame soorten die leven in bossen die eigendom zijn van het bedrijf Mitsubishi Materials. We waarschuwen alle betrokkenen die toegang hebben tot de betrokken bossen om de biodiversiteit in stand te houden, bijvoorbeeld door regelmatig trainingen te geven.